счетчик посещений

 

Статут шкільної
учнівської ради
«Шкільна країна»

 

 

1. Загальні положення

1.1.  Шкільна учнівська рада (далі рада) — це до­бровільне незалежне об'єднання класних осе­редків дитячого самоврядування.

1.2.  Рада є нейтральною до будь-якого політичного руху.

1.3.  Може співпрацювати, реалізовуючи певні проекти, з політичними об'єднаннями, але при цьому залишатися аполітичною.

1.4.  Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об'єднання громадян» та «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством, даним Статутом.

1.5.  Діяльність ради будується на засадах законності, до­бровільності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на всі класні осередки.

1.6.  Рада взаємодіє з державними установами, органами міс­цевого самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями, які дотримуються демократичних і гу­маністичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків.

1.7.  Рада у встановленому порядку може мати свої банківсь­кі рахунки, печатку та штамп або користуватися печат­кою та спецрахунком державної структури, на базі якої вона створена, може мати бланки встановленого зразка зі своєю символікою.

1.8.  Місце знаходження ради: м.Дніпродзержинськ, с.Карнаухівка, вул.Пушкіна 14б

 

2. Мета і завдання

2.1. Метою діяльності ради є:

2.1.1.активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні навчального закладу, участі мо­лоді у прийнятті рішень;

2.1.2.захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;

2.1.3.створення умов для самореалізації учнівської мо­лоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні навчального закладу;

2.1.4.всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх ін­тересів, здібностей, прав та свобод на засадах за­гальнолюдських цінностей;

2.1.5.поширення серед дітей інформації про шляхи за­хисту своїх прав та свобод;

2.1.6.налагодження контактів, обмін інформацією, ко­ординація дій учасників ради та реалізація спіль­них проектів.

                   

2.2. Завданнями ради є:

2.2.1.якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого життя та діяльності, прийнят­тя необхідних для цього рішень ; 

2.2.2.формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

2.2.3.об: єднання дітей та підлітків для добрих, ко­рисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здіб­ностей;

2.2.4.сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді;2.2.5.      формування особистості, її суспільно-громадсь­кого досвіду, розвитку, стимулювання, реалізація творчого потенціалу.

 

2.3. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Стату­том, рада:

2.3.1.представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;

2.3.2.здійснює інформування дітей та молоді про їх пра­ва та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України;

2.3.3.одержує від державних органів влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхід­ну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.4.проводить соціологічні дослідження та опитування серед дітей та підлітків з питань їх життєдіяльності;

2.3.5.налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними організаціями, парламентами і ра­дами дітей в районі , області, Україні та за її межами;

2.3.6.всебічно підтримує дитячі, молодіжні організації, фонди, установи в розробці та реалізації дитячих та молодіжних програм;

2.3.7.складає та реалізує різноманітні програми і про­екти для дітей та підлітків школи;

2.3.8.організовує семінари, тренінги, конференції, ма­сові заходи як ділового, так і розважального спря­мування

2.3.9.   може мати свої засоби масової інформації

 

3. Члени ради. Їх права та обов'язки

 

3.1. Рада складається з депутатів (депутатський корпус) та робочих органів (консультанти, координаційний коммітет, організаційний комітет), які організовують її діяльність.

3.1.1. До депутатського корпусу входять класні органи дитячого та самоврядування через представництво своїх делегатів віком від 10 до 18 років, які поділяють цілі та завдання ради і зобов'язуються виконувати Статут шкільної учнівської  ради. Вони є депутатами ради дітей.

Представництво до депутатського корпусу ради від кож­ного класу по 3 депутати: голова та 2 депутати. Також у раді може бути представлена дитячіа громадсь­ка організаця через представництво своїх деле­гатів.

Депутати до ради обираються класними  осередками строком на 2 роки. Голова шкільної  учнівської ради може бути переобраними через 1 рік.

Депутат ради має право:

 •  брати участь у діяльності ради, обирати, бути об­раним на керівні посади;
 •  на захист своїх прав та законних інтересів;
 •  вносити свої пропозиції щодо роботи ради;
 •  брати участь у культурно-масових заходах;
 •  звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності ради;
 •  вийти з членів ради за власним бажанням;
 •  за результатами голосування у своїй організації бути обраним повторно ще на 1 строк.

 

 

 

3.5.   Депутат втрачає свої повноваження у разі:

 •  закінчення терміну повноважень;
 •  за власним бажанням;
 •  по закінчені навчального закладу;
 • згідно з рішенням сесії ради за аморальну по­ведінку чи таку, що не відповідає званню «Лідер», «Депутат», а також у разі невідвідування без по­важних причин 2-х сесій чи засідань ради лідерів. У такому випадку організація, яку представляв даний депутат, проводить заміну.

 

4. Керівні та робочі органи

4.1. Керівними органами депутатського корпусу ради є:

4.1.1. сесія ради;

4.1.2. рада координаторів;

4.1.3. рада лідерів.

 

5. Сесія ради

5.1.  Сесія ради відбувається не менше двох разів на рік. Засі­дання сесії веде голова ради.

5.2.  Сесія ради:

5.2.1.приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Статуту, регламенту, програм діяльності, пла­ну роботи;

5.2.2.обирає голову ради, заступників голови ради, голів комісій згідно з положенням про вибори;

5.2.3.заслуховує звіти голови ради, голів комісій, ради лідерів;

5.2.4.може висловити недовіру голові ради, заступни­кам чи головам комісій, пропонувати їх відставку;

5.2.5.визначає кількість комісій ради;

5.2.6.обирає делегатів для роботи у районних ор­ганах самоврядування дітей та молоді дітей та ін­ших дитячих та молодіжних форумах

5.3. У період між сесіями працюють:

5.3.1.координаційний комітет (збирається не менше чотирьох разів на рік);

5.3.2.організаційний комітет (систематично працює протягом року).

 

б. Координаційний комітет

6.1. Координаційний комітет (голови та координатори класних  та шкільної  рад дітей, голова, його заступники та координатор шкільної ради дітей):

6.1.1.визначає напрямки діяльності та план роботи ради;

6.1.2.дає оцінку діяльності ради;

6.1.3.створює (у разі потреби) постійні та тимчасові робочі органи ради;

6.1.4.координує реалізацію усіх своїх проектів та про­грам у межах навчального закладу;

6.1.5.заслуховує звіти голів класних та шкільної рад дітей, голів комісій про результати їх діяльності;

6.1.6.контролює діяльність усіх органів, служб, створе­них радою;

6.1.7.розглядає пропозиції, рекомендації та зауважен­ня, подані членами, консультантами та координа­торами ради;

6.1.8.розпоряджається коштами організації.

 

6.2.  Координаційний комітет має право приймати рішення за умови присутності не менше двох третин своїх членів.

 

6.3.  Рішення приймається простою більшістю голосів.

 

6.4.  Рішення координаційного комітету є обов'язковим для виконання усіма членами організації.

 

6.5.  Порядок денний засідання координаційного комітету готує організаційний комітет.

 

6.6.  Координаційний комітет складається з ради лідерів (ді­тей) та ради координаторів (дорослих).

 

6.7.  Рада лідерів.

6.7.1.До складу ради лідерів входять голова шкільної ради, його заступники, голови комісій шкільної ради, голови районних чи міських рад дітей.

6.7.2.Рада лідерів шкільної ради дітей:

6.7.2.1.вносить зміни до Статуту з подальшим за­твердженням його на сесії;

6.7.2.2.приймає рішення, дає рекомендації, про­позиції згідно з рішеннями сесії, організо­вує їх реалізацію;

6.7.2.3.є посередником між депутатами ради та органами влади, громадськими організа­ціями чи установами;

6.7.2.4.розглядає проекти, програми, символіку ради і пропонує їх на розгляд сесії парла­менту;

6.7.2.5.розглядає інші питання, які не належать до компетенції сесії ради чи комісій.

 

6.8.  Рада координаторів:

6.8.1.спостерігає за діяльністю ради дітей;

6.8.2.у разі необхідності надає методичну, консульта­тивну та інформаційну допомогу;

6.8.3.подає на розгляд ради лідерів та сесії свої пропо­зиції, рекомендації та зауваження.

6.8.4.До ради координаторів входять:

6.8.4.1.координатори шкільного, класних  рад дітей;

6.8.4.2.адміністрація школи , творчих об'єднань лідерів самоврядування дітей та молоді;

 

6.8.4.3.координатори певних проектів та програм.

6.8.5.Координатори не беруть участі у виборах та голо­суванні під час сесій ради.

6.8.6.Координатори можуть подавати на розгляд сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

 

7. Організаційний комітет

7.1. Організаційний комітет:

7.1.1.проводить усю підготовчу та організаційну робо­ту з питань проведення сесій ради, засідань коор­динаційного комітету;

7.1.2.оформляє та зберігає всю необхідну для діяль­ності парламенту та його структур документацію;

7.1.3.між сесіями надає консультативну, інформаційну чи методичну допомогу членам ради за їх запитами.

 

7.2.  До складу організаційного комітету входять вихованці Школи лідерів самоврядування дітей та молоді та інші.

 

7.3.  Члени організаційного комітету не є депутатами шкільної ради дітей.

 

8. Комісії ради

8.1. Постійні комісії ради:

8.1.1.партнерства та міжнародних відносин;

8.1.2.захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;

8.1.3.загальної та позашкільної освіти;

8.1.4.екології та духовного розвитку;

8.1.5.спорту та здорового способу життя;

8.1.6.преси та інформації;

8.1.7.роботи з дітьми молодшого та середнього віку;

8.1.8.культури та дозвілля;

8.1.9.мандатна.

 

8.2.  Депутатами шкільної ради дітей тимчасово створюєть­ся виборча комісія для організації і проведення виборів керівного складу ради.

 

8.3.  Засідання комісій ведуть голови або їх заступники.

 

8.4.  До кожної комісії входить не менше 5 депутатів.

 

9. Помічники керівного складу ради дітей

9.1.  З метою забезпечення підготовки досвідчених кадрів для керівного складу, рада може мати команду поміч­ників з числа дітей молодшого віку.

 

9.2.  Помічник працює у тісному контакті з головою ради та головами певних комісій (депутатами ради) і під їх контролем може відповідати за невеликі ділянки роботи.

 

9.3.  Помічники не мають права брати участь у виборах керівного складу та голосуванні.

 

9.4.  Виборча кампанія серед помічників проходить після ви­борів основного керівного складу ради.

 

9.5.  Помічник може стати депутатом ради по досягненні ним 14 років та в разі перемоги у виборах .

 

9.6.  Рішення про існування команди помічників та пред­ставлення їх делегатів у шкільній раді дітей класні ради приймають самостійно.

 

10. Заключні положення

10.1. Припинення діяльності ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації ради за рішенням сесії ради дітей не менше як 2/3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.