счетчик посещений

Положення про музей середньої загальноосвітньої школі №38 м.Кам"янського
Затверджено
Директор школи     
 В.М.Мішук                                                                         
   1жовтня 2008р.
Положення про музей при середнійзагальноосвітній школі №38м.Дніпродзержинська
І. Загальні положення
І.1. Історико-етнографічний музей при середній загальноосвітній школі № 38, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України ( далі -музей ), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської молоді до вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу.
І.2. Музей взаємодіє з державними, науковими, громадськими та іншими зацікавленими закладами й установами.
І.3. Пам'ятки історії, культури і природи, які мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність і зберігаються у фондах музею, входять до складу Музейного фонду України і підлягають обліку в установленому порядку.
І.4. Музей у своїй діяльності керується Законом України « Про музеї та музейну справу », нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури й мистецтв України з питань діяльності музеїв, Положенням про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України, Положенням про музей середньої загальноосвітньої школи № 38 м. Дніпродзержинська.
II. Основні завдання музею
II. 1.   Основними завданнями музею є:Залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо естетичної роботи.Формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого краю.Залучення молоді до формування, збереження та збагачення музейного фонду.Вивчення , охорона й пропаганда пам'яток історії та культури рідного краю.Проведення культурно-освітньої роботи серед молоді.
ІІ.2.   Музей проводить дослідницьку роботу відповідно до виду музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення екскурсій, експедицій, а також використовує інші шляхи комплектування; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки.
ІІІ. Створення музею
ІІІ.1.   Музей було створено за ініціативою директора навчального закладу на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.пошуково-дослідницької, фондової, експозиційної роботи.
Ш.2.   Наказ щодо створення музею при навчальному закладі видано директоромпісля оформлення відповідної музейної експозиції та за наявності:положення про музей;фонду  музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам'яток історії, культури, на основі яких побудована експозиція певного профілю;приміщення (окремого, ізольованого) та обладнання, які забезпечують збереження, вивчення та експонування музейних колекцій;Експозицій, які відповідають за змістом та оформлення сучасним вимогам;засобів охорони та пожежної сигналізації;розкладу роботи музею.Легалізація музею було здійснено шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України.
IV. Керівництво музеєм
ІV.1.    Загальне керівництво діяльністю музею здійснює директор навчального закладу.
IV.2.   Керівник навчального закладу :визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення;вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;затверджує план роботи музею ;сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних заходів на базі музею;застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.
IV.З.   Робота музею організовується на основі самоврядування, вищим керівним органом якого є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського активу музею та складається з учнів, педагогічних працівників. Рада музею:обирає голову та розподіляє  обов'язки між членами ради, які очолюють групи: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи;вирішує питання включення до фондів музею пам'яток історії, культури, які надійшли в процесі комплектування;обговорює та затверджує плани роботи;заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу;організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу;встановлює зв'язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об'єднаннями;веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому та видачі експонатів, плани роботи);вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю музею.
IV.4.   Методичну та практичну допомогу музею може надати опікунська рада, яка створюється на добровільних засадах з педагогічних працівників, представників державних музеїв, архівів, спеціалістів різних галузей знань, краєзнавців, ветеранів.
IV.5. Науково методичну допомогу музею надають районні ( міські , обласні ) державні музеї.
ІV.6.   Загальне керівництво діяльністю музею середньої загальноосвітньої школи № 38 м. Дніпродзержинська здійснює Міністерство освіти і науки України, а також управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради.
V.    Облік і збереження музейного фонду
  1.  Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147.
  2.  Зібраний матеріал складає фонди музею й обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та завіряється підписом директора навчального закладу.
  3.  Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам'ятки історії, культури) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі).
Унікальні пам'ятки фонду, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться Міністерством культури і туризму до Державного реєстру національного культурного надбання.
4. Пам'ятки історії та культури (в тому числі нагороди з цінних металів), яким  загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею згідно з  законодавством.У разі припинення діяльності музею оригінальні пам'ятки історії та культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать законодавству.
5. Порядок обліку, охорони, зберігання, реставрації музейних зібрань та    окремих  пам'яток, що належать до державної частини музейного    фонду, визначається   інструкцією, затверджуваною Міністерством    культури і туризму України.
VI.    Господарське утримання та фінансування
VI. 1.    Музей у своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та  інше  майно навчального закладу.Витрати, пов'язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання,    технічних засобів та оформлення музею, проводиться за  рахунок загальних асигнувань,  органів управління освітою, а також залучення коштів.
VІ.2.    Директор  навчального закладу встановлює надбавки за завідування музеєм за   рахунок і в межах фонду заробітної плати.   Завідувачу музеєм при навчальному закладі системи загальної середньої освіти   встановлюється надбавка за рахунок і в межах фонду заробітної плати з урахуваннямвимог пункту
3.3 Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних     закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 №    601 і зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України.