счетчик посещений

Кошторис (2017 рік)

      ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  N 57
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)
  Затверджений у сумі: Шість мільйонів шістсот сорок три тисячі сто тридцять сім грн. 00 коп. (6643137 грн. 00 коп.)
      (сума словами і цифрами)
      Директор департаменту з гуманітарних питань міської ради
      (посада)
      Онищенко Т.Я.
      (підпис)             (ініціали і прізвище)
      30 грудня 2016
      (число, місяць, рік)                     М.П.  
Кошторис (ПРОЕКТ) на  2017 рік 
           
23371354  Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 38 імені Секретнюка І.О." Кам'янської міської ради
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Кам'янське
    (найменування міста, району, області)
Вид бюджету: Місцевий          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10  Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
          (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 6458137,00 185000,00 6643137,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 6458137,00 X 6458137,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 185000,00 185000,00
 - Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 185000,00 185000,00
 (розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 185000,00 185000,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 X 0,00 0,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 X 0,00 0,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 0,00 0,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X 0,00 0,00
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X   6458137,00 185000,00 6643137,00
Поточні видатки 2000   6458137,00 185000,00 6643137,00
Оплата праці 2110   4000698,00 0,00 4000698,00
Заробітна плата 2111   4000698,00 0,00 4000698,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112   0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120   880156,00 0,00 880156,00
Використання товарів і послуг 2200   1554266,00 185000,00 1739266,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210   5000,00 0,00 5000,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220   0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230   411165,00 185000,00 596165,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240   160970,00 0,00 160970,00
Видатки на відрядження 2250   3380,00 0,00 3380,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260   0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270   971876,00 0,00 971876,00
Оплата теплопостачання 2271   0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272   82384,00 0,00 82384,00
Оплата електроенергії 2273   202692,00 0,00 202692,00
Оплата природного газу 2274   686800,00 0,00 686800,00
Оплата інших енергоносіїв 2275   0,00 0,00 0,00
Оплата енергосервісу 2276   0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280   1875,00 0,00 1875,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281   0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282   1875,00 0,00 1875,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400   0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410   0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420   0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600   0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610   0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620   0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630   0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700   15062,00 0,00 15062,00
Виплата пенсій і допомоги 2710   0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720   0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730   15062,00 0,00 15062,00
Інші поточні видатки 2800   7955,00 0,00 7955,00
Капітальні видатки 3000   0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100   0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110   0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120   0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121   0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122   0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130   0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131   0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132   0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140   0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141   0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142   0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143   0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150   0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160   0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200   0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210   0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220   0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230   0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240   0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110   0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111   0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112   0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113   0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210   0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000   0,00 0,00 0,00
           
           
Керівник        
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби /

начальник планово-фінансового підрозділу
       
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.*** 30 грудня 2016        
  (число, місяць, рік)        
   * До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
   *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників  та  національних  вищих  навчальних  закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.