счетчик посещений

Аналіз роботи за минулий навчальний рік  та  пріоритетні напрямки на наступний рік

 

  « Якщо ми будемо навчати сьогодні так , як ми навчали учора , 

то ми ризикуємо відібрати у наших дітей завтра ».

                                                                                                            Джон Дьюї

 

    Визначальним у роботі методичного об’єднання вчителів школи природничо-математичного циклу було суворе дотримання плану роботи , активна участь всіх учителів у методичній роботі , доброзичливе ставлення до колег і вимогливе – до самого себе .

Проведені , протягом року , відкриті уроки та позакласні заходи засвідчили те , що урок проводиться не для учнів ,  а разом з ними , глибоко продуманий , організований і керований , з урахуванням дитячих можливостей , потреб та інтересів. Це свідчить про наявність високого методичного рівня вчителів : Шпачінської Н.Є., Хамурди Н.В., Прищепи О.В., Плахотник Т.В., Грищенко В.А., Короті І.Л.,   Шевцової В.В., Попаїки Г.В..

Вчителі школи впроваджували в свою роботу елементи передового педагогічного досвіду , елементи нових інтерактивних педагогічних технологій навчання . В основі діяльності учителя була особистість учня , розвиток його здібностей та нахилів .

Вчителі намагалися забезпечити учням оволодіння знаннями та навичками на рівні державних вимог . Недостатньо уваги приділяли роботі з обдарованими дітьми . Про що свідчать результати міських олімпіад .

Продовжуючи роботу над проектом «Вдосконалення розумових процесів з урахуванням можливостей кожної дитини» слід зазначити , що проект розвитку учня є одним із найскладніших завдань у педагогічній практиці . Її вирішення залежить від того , на одержання якого саме результату орієнтується вчитель у своїй роботі . Критерієм діяльності є кінцевий результат : дати учневі лише набір знань і навичок з предмета чи сформувати особистість , готову до творчої діяльності .

Сучасна ринкова економіка вимагає від кожної людини креативного мислення , здатності до аналізу , уміння розв’язувати нестандартні проблеми . Нові реалії життя в  Україні обумовили глобальні зміни у філософії освіти , визначенні її мети , завдань методів діяльності .

Сьогодні створюється нова школа де учень повноцінно живе , проектує своє майбутнє , свій шлях , враховуючи власні можливості , ставлячи перед собою завдання самовдосконалення , самовиховання , самоосвіти . При цьому особливого значення набуває креативність особистості , її здатність до творчого , нестандартного мислення .

Такі якості можуть бути сформовані в процесі спеціально організованих педагогічних впливів у системі освіти , яка сама є креативною , прагне до творчого вирішення проблем  через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети .

Розв’язати ці завдання можна лише за умови продуктивного навчання , коли збільшення набутого відбувається у процесі власної творчості . Від сучасного випускника вимагається осмислено діяти у будь-якій ситуації . грамотно ставити власну мету й досягати її , діяти продуктивно в освітніх , професійно життєвих сферах. Завдання педагога – допомогти учневі побудувати індивідуальну траєкторію його освіти.

На уроках вчителі застосовували систему інтерактивних методів навчання , орієнтованих на всебічних розвиток дитини . Навчальна діяльність розподіляється на різноманітні види « поміркуй « , « зверни увагу «, « практичні завдання « , «доповни речення « , « знайди помилку «, « навчальна гра « та інші .

Багато навчального матеріалу та матеріалу для роботи в позаурочний час було підготовлено вчителем біології Прищепою О.В.. Під її керівництвом учні старших класів готують презентації з різних тем.

Був проведений міський семінар біологів, де учні презентували свої дослідницькі роботи. Також вони складають схеми і таблиці. Учні 5-6 класів на протязі навчального року4 проводили тематичні виставки малюнків, вели фенологічні спостереження в урочний і позаурочний час. Учасники гуртка «Діти Землі» брали участь в натуралістичному святі «Зустріч весняних птахів», виступали перед учнями 5-го класу. Учасники гуртка збирали насіння квітів та брали участь в озелененні та створенні квітників, що створює умови для розвитку почуття прекрасного і усвідомлення місця людини в біосфері.

 Учні 11 класу Ісмаілов В. та Саранча С. приймали участь у науково-пошуковій роботі «Історія сіл і міст рідного краю» під керівництвом вчителя географії Плахотник Т.В.

В кабінеті обслуговуючої праці є постійно діюча виставка робіт учнів за розробками власних проектів .

Спортивна команда школи приймала участь у змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч» та в інших видах спорту.

24 учні школи приймали участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», де 8 учнів одержали оцінку «добре».

Проводились предметні тижні : математики та інформатики , біології , географії, хімії , трудового навчання. Але все таки робота з обдарованими дітьми ще не належному рівні , тому і призових місць зовсім мало .

Креативна освіта відповідає такій організації навчання , виховання і розвитку творчої активності , у якій як педагог так і учень мають сприятливі умови для самореалізації , прагнуть до отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності та самостійного створення нового .

Креативна освіта визначається як :

 •  освіта , спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу ;
 • освіта , з гнучкою системою форм організації навчально - виховного процесу , відповідно до здібностей , нахилів , потреб учнів ;
 • освіта , зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій , що забезпечують особистісне зростання і розвиток творчого потенціалу учнів .

Члени МО вчителів природничо – математичного циклу ставлять перед собою такі завдання : Організація та управління навчальної діяльності учнів має здійснюватися з дотриманням таких вимог :

 1. Використання сучасних методик навчання , які сприяють переходу від пояснення до розуміння , від монологу до діалогу .
 2. Проектування змістовної структури кожного уроку з урахуванням не тільки системи наукових понять , способів їх використання , а й мислення , здібностей , особистісних цінностей , досвіду творчої діяльності .
 3. Створення умов для інтенсивної творчо-пошукової діяльності , для вияву інтелектуальної самостійності та мотиваційної готовності учнів при вирішення пізнавальних завдань .
 4. Організація навчального процесу за якої добір способів , прийомів , темпу навчання враховує індивідуальні відмінності учнів , рівень розвитку їхньої здатності до навчання , готовності до сприймання даного обсягу знань і умінь , мотивації навчальної діяльності , інтересу до навчання .
 5. Диференціація навчання .

 

Пріоритетами 11  - річної  шкільної  освіти  мають бути :

 

 • розвиток дитини як людини , здатної визначати життєву позицію ;
 • визначення здатності дитини до саморозвитку ;
 • формування в учнів здатності до рефлексії , генерації ідей , їх продукування ;
 • розвиток навичок самоорганізації , планування діяльності , програмування дій, тощо .

 

Розв’язати ці завдання можна лише за умови продуктивного навчання , коли збільшення набутого відбувається у процесі власної творчості . Від сучасного випускника вимагається осмислене діяти у будь-якій ситуації , грамотно ставити власну мету й досягати її , діяти продуктивно в освітніх , професійно життєвих сферах . Завдання педагога – допомогти учневі побудувати індивідуальну траєкторію його освіти .