счетчик посещений

2018

            

                                        

                                                                       ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ІІІ КВАРТАЛ 2018 РОКУ                           
            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)       01
Установа/бюджет СЗШ № 38 ім. І.О. Секретнюка за ЄДРПОУ 23371354
Територія м. Кам'янське за КОАТУУ 1210465300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2018 рік
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 6 050 391 4 826 711
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 309 563 196 412
Доходи від продажу активів 2030 3 807 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050   -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 6 363 761 5 023 123
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 6 363 3 382
Усього доходів від необмінних операцій 2170 6 363 3 382
Усього доходів 2200 6 370 124 5 026 505
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 5 962 306 5 282 124
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 303 594 196 140
Витрати з продажу активів 2230   -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 4 690 13 814
Усього витрат за обмінними операціями 2290 6 270 589 5 492 078
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300   -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 14 264 3 488
Усього витрати за необмінними операціями 2340 14 264 3 488
Усього витрат 2380 6 284 853 5 495 566
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 85 271 -469 061
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 6 284 853 5 495 566
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 6 284 853 5 495 566
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 5 мінус графа 4) план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2530 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544 - - - - - - - -
Доходи від операцій з капіталом  2550 - - - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - - - -
  від органів державного управління 2561 - - - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 - - - - - - - -
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2620 - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - - - -
    органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - - - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - - - -
   органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - - - -
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 3 860 246 3 444 475
Відрахування на соціальні заходи 2830 852 295 763 929
Матеріальні витрати 2840 1 553 358 1 269 860
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 4 690 13 814
Усього 2890 6 270 589 5 492 078
                     
Керівник (посадова особа)         Шпачінська Н.Є.
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         Горобей А.Г.
  (підпис)       (ініціали та прізвище)