счетчик посещений

2018

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
                                                                                                        ЗВІТ    
                                                                        про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)          
                                                                                                  за ІІІ квартал 2018 р.    
                  коди    
Установа СЗШ № 38 ім. І.О. Секретнюка за ЄДРПОУ   23371354    
Територія м. Кам'янське за КОАТУУ   1210465300    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 орган овіти та науки    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)        
Періодичність: квартальна, річна                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 8 178 254,46 6 320 038,46 - 6 050 391,34 6 047 138,68 5 981 259,83 3 252,66    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 8 178 254,46 - - 6 050 391,34 6 047 138,68 5 981 259,83 3 252,66    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 6 075 670,00 - - 4 712 541,23 4 712 541,23 4 712 541,23 -    
Оплата праці  2110 040 4 980 050,00 3 892 246,00 - 3 860 246,46 3 860 246,46 3 860 246,46 -    
  Заробітна плата 2111 050 4 980 050,00 - - 3 860 246,46 3 860 246,46 3 860 246,46 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 095 620,00 861 404,00 - 852 294,77 852 294,77 852 294,77 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 2 081 046,46 - - 1 321 185,87 1 320 333,21 1 254 454,36 852,66    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 156 724,00 - - 95 934,00 95 934,00 97 023,00 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - -    
Продукти харчування 2230 110 406 055,00 306 112,00 - 299 202,75 299 202,75 253 297,40 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 373 071,46 - - 113 960,28 113 107,62 107 699,84 852,66    
Видатки на відрядження 2250 130 5 296,00 - - 600,00 600,00 4 690,00 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 1 059 728,00 736 227,00 - 732 925,44 732 925,44 713 478,12 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 59 604,00 - - 41 402,90 41 402,90 41 402,90 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 193 614,00 - - 156 940,10 156 940,10 137 492,78 -    
  Оплата природного газу 2274 190 806 510,00 - - 534 582,44 534 582,44 534 582,44 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 80 172,00 - - 78 563,40 78 563,40 78 266,00 -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 80 172,00 80 172,00 - 78 563,40 78 563,40 78 266,00 -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 16 463,00 16 463,00 - 15 590,00 13 190,00 13 190,00 2 400,00    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 16 463,00 - - 15 590,00 13 190,00 13 190,00 2 400,00    
Інші поточні видатки 2800 360 5 075,00 - - 1 074,24 1 074,24 1 074,24 -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 427 414,46 X X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                      
Керівник          Шпачінська Н.Є.      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)        
Головний бухгалтер         Горобей А.Г.      
"04" жовтня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)        

 

                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),              
за ІІІ квартал 2018 р.
                              коди
Установа СЗШ № 38 ім. І.О. Секретнюка за ЄДРПОУ     23371354
Територія м. Кам'янське за КОАТУУ     1210465300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ     430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 орган овіти та науки
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                
Одиниця виміру: грн, коп.                                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 313 370,00 - - - - 313 370,00 Х Х Х Х Х Х 3 807,20 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 313 370,00 Х Х Х Х 313 370,00 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 313 370,00 Х Х Х Х Х 309 562,80 - - - 303 593,53 - Х Х
у тому числі:                                
Поточні видатки 2000 080 313 370,00 Х Х Х Х Х 309 562,80 - - - 303 593,53 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 313 370,00 Х Х Х Х Х 309 562,80 - - - 303 593,53 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 3 807,00 Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 290 711,50 Х Х Х Х Х 290 711,30 - - - 284 742,03 - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 681,50 Х Х Х Х Х 681,50 - - - 681,50 - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 18 170,00 Х Х Х Х Х 18 170,00 - - - 18 170,00 - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 18 170,00 Х Х Х Х Х 18 170,00 - - - 18 170,00 - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
                                 
Керівник              Шпачінська Н.Є.                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Головний бухгалтер             Горобей А.Г.                
"04" жовтня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)